* Đối Với Khách Hàng ở Ngoại Thành và Các Tỉnh Xa: 
- Sẽ chuyển hàng ra chành xe theo yêu cầu Quý Khách, tiền hàng sẽ chuyển qua tài khoản. 

* Đối Với Khách Hàng trong nội thành TP.HCM: