CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC :

- Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2008
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004/ Cor 1 :2009
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2015
- Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động OHSAS 18001:2007
- Chứng nhận  An toàn chất lượng CCI : 2015
- Giấy chứng  nhận đăng ký nhãn hiệu INKMAX
- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả InkMax
- Giấy chứng  nhận đăng ký nhãn hiệu JETMASTER
- Bản cam kết bảo vệ môi trường
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại.

iso 9001 : 2008
iso 14001 : 2004 g